வேளாண்மை - உழவர் நலத்துறை

மானியத் திட்டங்களின் முன்பதிவு

தமிழ்நாடு அரசு

Registration Form / மானியத் திட்ட விண்ணப்பப் படிவம்
Address / முகவரி
Land Details / நில விவரங்கள்
(ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எண்களை சேர்க்கும் முறை - 1/2b,1/2c )
Documents Required / தேவையான ஆவணங்கள்