வேளாண்மை - உழவர் நலத்துறை

மானியத் திட்டங்களின் முன்பதிவு

Apply schemes / திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க

Farmer Details (விவசாயி சுய விவரங்கள்)
Residential Address / இருப்பிட முகவரி
இருப்பிட முகவரியும் நில முகவரியும் ஒன்றாக இருப்பின் இங்கு கிளிக் செய்யவும்
Land Details / நில விவரங்கள்
If there is more than one survey number enter , and type the next survey number / ஒன்றுக்கு மேல் சர்வே எண் இருப்பின் , இட்டு உள்ளீடு செய்யவும்
Bank Details / வங்கி விவரங்கள்