வேளாண்மை      தோட்டக்கலை
வருகை விபரம்
உதவி {{dept=='agri'?'வேளாண்':'தோட்டக்கலை'}} அதிகாரி{{aaodata.tamil_aao_name}}
     {{aaodata.mobile_number}}
தொடர்பு மையம்{{aaodata.tamil_contact_point}}
அடுத்த வருகை{{aaodata.date}}
{{dept=='agri'?'வேளாண்':'தோட்டக்கலை'}} அதிகாரி{{aodata.officer_name}}
 ( {{aodata.mobile_number}})
{{dept=='agri'?'AO':'HO'}} அடுத்த வருகை {{aodata.date}}
மேலும் கூடுதல் விவரம் பெற கீழ் வரும் முன்னோடி விவசாயிகளை தொடர்பு கொள்ளவும்
கிராமம்விவசாயி பெயர் / தந்தை பெயர்
{{item.tamil_village_name}} {{item.tamil_farmer_name}}
S/O {{item.tamil_father_name}}