Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 01-10-2022Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 42.7 13523 49 500 32.91 8732
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 92.97 17785 167 4338 78.65 10203
Kabini -karnataka 65 19516 50.38 11382 151 2150 36.5 5745
Harangi - karnataka 129 8500 89.53 2628 110 380 90.43 2709
Hemavathy - karnataka 117 37103 69.07 7477 80 500 59.02 4815
BHAVANISAGAR 105 32,800 49.5 4312 102 155 42.2 2824
AMARAVATHI* 90 4047 27.1 326 45 0 27.23 329
Periyar** 152 10,570 114.15 1584 8 100 110.5 991
Vaigai 71 6091 39.14 880 21 60 22.61 151
Papanasam 143 5500 67.6 1522 138 705 51.75 915
Manimuthar 118 5511 95.25 3360 35 480 49.38 589
Pechiparai 48 4450 27.7 1858 388 800 4 199
Perunchani 77 2890 59.95 1433 19 160 8 64
Krishnagiri 52 1666 39.1 545 170 170 45.4 998
Sathanur 119 7321 117.15 6908 0 570 90.3 2486
Sholayar 160 5052 14.36 167 178 303 4 42
Parambikulam 72 13408 15.35 2236 252 434 8.69 1192
Aliyar 120 3864 53 384 442 209 61.2 622
Thirumurthy 60 1744 38.63 919 330 1211 25.26 515